تصویر ثابت

مهندسی کشاورزی - روش بیولوژیکی در کشاورزی...  


و... دانلود دیدنی، بیا با من... 1... (دیدنیهای کمتر دیده شده شمال...) از... خورجین خاکی - حجم خوب

اسلایدر

تصویر ثابت

خدا از هرچه پنداری جدا باشد... خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد... نمی خواهد خدا بازیچه ی دست شما باشد... که او هرگز نمی خواهد چنین آیینه ی وحشت نما باشد... هراس از وی ندارم من... هراسی زین اندیشه ها در پی ندارم من... خدایا بیم از آن دارم... مبادا رهگذاری را بیازارم... نه جنگی با کسی دارم نه کس با من... بگو موسی بگو موسی پریشانتر تویی یا من؟... نه از افسانه می ترسم نه از شیطان... نه از کفر و نه از ایمان... نه از دوزخ نه از حرمان... نه از فردا نه از مردن... نه از پیمانه می خوردن... خدا را می شناسم از شما بهتر... شما را از خدا بهتر... خدا را می شناسم من... 94/9/08 ادامه دارد ............................ ادامه دارد تماس با خاکی